Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloody-mindedness /,blʌdi'maindidnis/  

  • Danh từ
    tính cố chấp, tính ngoan cố