Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trắng trợn
  a flagrant breach of justice
  sự vi phạm trắng trợn công lý

  * Các từ tương tự:
  flagrantly