Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) (thuộc ngữ)
    khó chịu
    what a blasted nuisance!
    thật là khó chịu quá!