Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamite /'dainəmait/  

 • Danh từ
  đinamit (thuốc nổ)
  (nghĩa bóng) chấn động; người gây chấn động; vật gây chấn động
  that new singer is really dynamite!
  ca sĩ mới này quả là gây chấn động lớn!
  Động từ
  phá bằng đinamit

  * Các từ tương tự:
  dynamiter