Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynamiter /'dainəmaitə/  

  • Danh từ
    người phá bằng đinamit