Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detonation /,detə'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự nổ
    tiếng nổ

    * Các từ tương tự:
    detonation (vật lí)