Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có…thanh
  cửa có năm thanh
  (khẩu ngữ) có vạch màu
  barred feathers
  lông vũ có vạch màu