Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Bão; gió bão
  The ship lost its masts in the gale
  Con tàu bị gãy cột buồm trong cơn gió bão
  (Nghĩa bóng) sự bùng lên, sự phá lên
  Những tiếng cười phá lên

  * Các từ tương tự:
  galea, galeate, galeeny, galeiform, galen, galena, galenic, galenical, galenism