Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turbulence /'tɜ:bjʊləns/  

 • Danh từ
  sự hỗn loạn
  political turbulence
  sự hỗn loạn về chính trị
  dòng chuyển động nhiễu loạn (của không khí, nước)
  chúng tôi đã trải qua một vài cơn chuyển động nhiễu loạn nhẹ của không khí bay trên Đại Tây Dương