Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galenism /gə'lenizm/  

  • Danh từ
    Nguyên lý chữa bệnh theo Galen
    xem galen