Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galenical /gə'lenikəl/  

  • Danh từ
    thuốc bằng các loại cây cỏ, thuốc lá (chữa bệnh)
    Tính từ
    (như) galenic