Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Giải phẫu) cân bọc sọ; băng đầu
  (Y học) toàn đầu thống
  (Sinh vật học) bao cánh môi; mảnh nghiền ngoài; mảnh nghiền ngoài hàm côn trùng
  (Sinh vật học) một chi loài gặm nhấm
  (Sinh vật học) cánh hoa hình mũ trong họ hoa lan
  Mũ La Mã cổ (trong bộ giáp)

  * Các từ tương tự:
  galeate