Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bleeding /'bli:diŋ/  

  • Tính từ
    (Anh, tiếng lóng)
    như bloody
    xem bloody