Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white-hot /,wait'hɒt/  

  • Tính từ
    nóng trắng (kim loại)