Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laudatory /'lɔ:dətəri/  

  • Tính từ
    tán dương, ca ngợi