Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complimentary /,kɒmpli'mentri/  

 • Tính từ
  ca ngợi
  she was highly complimentary about my paintings
  bà ta ca ngợi hết lời các bức tranh của tôi
  mời, biếu
  a complimentary ticket
  vé mời
  a complimentary copy of a book
  một cuốn sách biếu