Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm tôn vẻ đẹp lên
    that's a very flattering dress Ann's bearing
    chiếc áo mà Ann đang mặc tôn vẻ đẹp của cô ta lên rất nhiều