Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adulatory /'ædjuleitəri/  

  • Tính từ
    ngưỡng mộ quá mực, ca tụng quá mực, tâng bốc