Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xun xoe, bợ đỡ, nịnh hót