Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (Anh, khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    nịnh nọt, xun xoe
    a smarmy salesman
    người bán hàng xun xoe