Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đường mật, ngọt ngào (lời lẽ)