Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khéo nịnh nọt lấy lòng

    * Các từ tương tự:
    ingratiatingly