Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

servile /'sɜ:vail/  /'sɜ:vl/

 • Danh từ
  nô lệ, luồn cúi
  I don't like his servile manner
  tôi không thích cái lối luồn cúi của nó

  * Các từ tương tự:
  servilely