Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (xấu)
  vòi vĩnh; tán tỉnh
  cô ta vòi được tiền của bố
  tụi trẻ tán tôi cho chúng đi xem phim

  * Các từ tương tự:
  wheedler