Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người phỉnh, người dỗ ngon dỗ ngọt, người dỗ dành
    người vòi khéo, người tán tỉnh