Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweet-talk /'swi:ttɔ:k/  

 • Động từ
  nịnh hót, tán tỉnh
  you can't sweet-talk me into helping you!
  anh không thể nịnh tôi để tôi giúp đỡ anh đâu

  * Các từ tương tự:
  sweet talk