Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như bơ; có bơ; phủ bơ