Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obsequious /əb'si:kwiəs/  

 • Tính từ
  khúm núm; xun xoe
  a worker who is obsequious to the boss
  người công nhân khúm núm trước ông chủ

  * Các từ tương tự:
  obsequiously, obsequiousness