Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thái độ xu phụ hèn hạ
  Tính từ
  luồn cúi
  đê tiện
  hèn hạ