Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hôn
  khi cô ta đến, họ hôn nhau say đắm
  nàng hôn vào môi chàng
  hôn các con chúc ngủ yên
  kiss somebody goodbye; kiss goodbye to somebody
  (lóng)
  đành vĩnh biệt (nghĩa bóng) với
  you can kiss goodbye to a holiday this year – we're no money
  Anh có thể vĩnh biệt với ý nghĩ đi nghỉ năm nay, chúng ta không có tiền
  kiss something away
  hôn để làm vơi đi (bớt đi)
  let mummy kiss your tears away
  để mẹ hôn con cho vơi nước mắt con đi nào
  Danh từ
  nụ hôn, cái hôn
  give somebody a kiss
  hôn ai
  blow one's kiss
  xem blow

  * Các từ tương tự:
  kiss of death, kiss-curl, kiss-in-the-ring, kiss-me-quick, kissable, kisser, kissing, kissing kind