Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thán từ
  tạm biệt!
  Danh từ
  lời chào tạm biệt
  kiss something goodbye; kiss goodbye to something
  xem kiss