Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kiss-me-quick /'kismi'kwik/  

  • Danh từ
    mũ hớt (của phụ nữ, đội lui hẳn về phía sau đầu)
    mớ tóc quăn (trên trán)