Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Thán từ
  tạm biệt!
  [(bid, say)] farewell to somebody (something)
  thôi xin tạm biệt
  you can say farewell to seaside holidays as we once knew them
  thôi xin tạm biệt những ngày nghỉ ở bờ biển, chúng ta đã biết một lần là thế nào rồi mà
  Danh từ
  lời tạm biệt
  a farewell party
  buổi tiệc tiễn biệt