Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn cỏ (súc vật)
  cho ra đồng ăn cỏ
  graze sheep
  cho cừu ra đồng ăn cỏ
  dùng bãi cỏ để chăn nuôi súc vật
  (+ against, on) làm trầy
  graze one's arm against (ona rock
  làm trầy cánh tay vì sượt qua một khối đá
  (+ against, along) sượt qua, sượt vào
  một viên đạn sượt qua má anh ta
  lốp xe sượt vào lề đường
  Danh từ
  chỗ trầy da, chỗ sướt da

  * Các từ tương tự:
  grazeable, grazer