Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lóng)
    cái miệng, cái mồm
    a punch in the kisser
    một quả đấm vào mồm