Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adieu /ə'dju:/  /ə'du:/

  • Thán từ, Danh từ
    số nhiều, adieus hoặc adieux (/ə'dju:z/,Mỹ /ə'du:z/)
    từ biệt
    make one's adieus
    chào từ biệt