Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thìa
  thìa xúp
  thìa cà phê
  xin cho hai thìa đường
  Động từ
  xúc (múc, ăn) bằng thìa
  spoon sugar from the packet into a bowl
  xúc đường từ gói ra bát bằng thìa
  spoon up one's soup
  dùng thìa ăn xúp
  (+up) hất nhẹ (quả bóng) lên

  * Các từ tương tự:
  spoon-bait, spoon-bill, spoon-billed, spoon-bread, spoon-drift, spoon-fed, spoon-fed, spoon-feed, spoon-meat