Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hôn; sự ôm hôn

    * Các từ tương tự:
    kissing kind