Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mổ (bằng mỏ)
  gà ăn bằng cách dùng mỏ mà mổ
  peck at one's food
  (nghĩa bóng) ăn nhấm nháp
  khoét (bằng mỏ)
  con chim khoét một lỗ ở cái bao tải
  hôn vội
  peck somebody on the cheek
  hôn vội ai vào má
  a (the pecking order)
  (khẩu ngữ)
  hệ thống tôn ti thứ bậc (trong một nhóm người)
  những người mới đến phải nhận vị trí ở cuối hệ thống tôn ti thứ bậc
  peck something out
  mổ (bằng mỏ) mà lấy ra
  các con kền kền mổ mắt con cừu chết ra
  Danh từ
  cú mổ, vết mổ (bằng mỏ)
  the parrot gave me a sharp peck on the finger
  con vẹt mổ tôi một cú đau vào ngón tay
  (khẩu ngữ) cái hôn vội
  give somebody a peck on the cheek
  hôn vội vào má ai
  Danh từ
  (cũ)
  thùng (đơn vị đo lường vật khô, khoảng 2 ga-lông, tức khoảng 9 lít)

  * Các từ tương tự:
  pecker, peckish, pecksniff, pecksniffian