Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, tiếng lóng)
    dương vật
    keep one's pecker up
    vẫn phấn khởi tươi vui (mặc dù gặp khó khăn…)