Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chùn lại

    * Các từ tương tự:
    blencher