Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hươu dưới một tuổi; nai dưới một tuổi
  màu nâu vàng nhạt
  a raincoat in fawn
  chiếc áo mưa màu nâu vàng nhạt
  Tính từ
  [có màu] nâu vàng nhạt
  a fawn raincoat
  chiếc áo mưa màu nâu vàng nhạt
  Động từ
  bợ đỡ, xu nịnh
  vẻ mặt xu nịnh
  fawn on somebody
  vẫy đuôi mừng rỡ, mừng rỡ (chó)

  * Các từ tương tự:
  fawn-colour, fawn-coloured, fawner, fawning