Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lùi lại, chùn lại
  recoil from doing something
  chùn lại không dám làm điều gì
  giật (súng khi bắn); bật lại (lò xo)
  recoil on somebody
  tác hại trở lại (lên người làm việc có hại)
  Danh từ
  sự giật (súng khi bắn); sự bật lại (lò xo)

  * Các từ tương tự:
  recoiless