Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nói về súng) không giật lại khi bắn