Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ against, from, off) bật trở lại, nẩy trở lại
  quả bóng trúng bức tường rồi bật trở lại ao
  (+ on) tác động trở lại
  âm mưu tác động trở lại lên nó theo một cách mà nó không ngờ tới
  Danh từ
  on the rebound
  lúc bật trở lại; lúc nẩy trở lại
  hit a ball on the rebound
  đánh quả bóng lúc nó bật trở lại
  (nghĩa bóng) trong cơn buồn chán
  cô ta cãi nhau với Paul rồi lấy Peter trong cơn buồn chán
  quá khứ và động tính từ quá khứ của rebind
  xem rebind