Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ricochet /'rikə∫ei/  /,rikə∫ei/

 • Động từ
  (ricocheted, ricochetted)
  nẩy thia lia
  hòn đá nẩy lia thia trên mặt đường vô ý trúng một người qua đường
  Danh từ
  sự nẩy thia lia
  vật nẩy lia thia
  he was wounded by a ricochet, not by a direct hit
  nó đã bị thương vì một vật nẩy lia thia, không phải bị ném trực tiếp
  tiếng nẩy lia thia