Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    [sự] phản ứng dữ dội