Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repercussion /ri:pə'kʌ∫n/  

 • Danh từ
  sự dội lại; tiếng vọng
  the repercussion of the waves from the rock
  tiếng vọng của sóng từ những tảng đá dội lại
  (thường số nhiều) tác động trở lại; hậu quả
  sự từ chức của ông ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với công ty