Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aftermath /'ɑ:ftəmæθ/  

  • Danh từ
    (thường số ít)
    hậu quả
    the rebuilding which took place in the aftermath of the war
    sự tái thiết thời hậu chiến, hậu quả của chiến tranh