Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quỳ lạy
    (nghĩa bóng) quy lụy
    be politebut don't kowtow
    [to him] hãy tỏ ra lễ độ, nhưng đừng quy lụy ông ta